நாளை (02.01.2023)  எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி நடைபெறுவதால்..... 

🔅TNSED ATTENDANCE APP -Todays Status ல்

 தொடக்க பள்ளிகள் மட்டும் 

Fully Not working day என பதிவு செய்து ஆசிரியர்கள்/Local Body வருகையை பதிவு செய்ய வேண்டும். 

நடுநிலைப் பள்ளிகள் Partially Working day என பதிவு செய்து 6,7,8 மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் Local Body வருகையை பதிவு செய்ய வேண்டும்

⚜️ எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளும் ஆசிரியர்களுக்கு TR -Training என பதிவு செய்ய வேண்டும் மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு P பதிவிட வேண்டும்.

🪷 Version 4.0

🌻 Application Latest Version Link👇👇

https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.tnsedattendance.tnemis