_*மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்கள் (தொடக்கக் கல்வி)  மற்றும் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான கூடுதல் கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் - தெளிவுரை வழங்கி தொடக்கக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!!!*_

☝️☝️☝️

Click here to download pdf