1. SMC - உள்நுழைவதற்கான வழிமுறைகள்

CLICK HERE  TO WATCH 

2.SMC - உறுப்பினர் விவரம்

CLICK HERE  TO WATCH 

3.SMC - உறுப்பினர்கள் வருகைப்பதிவு

CLICK HERE  TO WATCH 

4.SMC -பிரிவு ஒதுக்கீடு

CLICK HERE  TO WATCH 

5.SMC - தரவுகள் சேகரிப்பு

CLICK HERE  TO WATCH 

6.SMC - பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டமிடல் | பகுதி 1

CLICK HERE  TO WATCH 

7.SMC - பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டமிடல் | பகுதி 2

CLICK HERE  TO WATCH 

8.SMC - பள்ளி மேம்பாட்டுத் திட்டமிடல் | பகுதி 3

CLICK HERE  TO WATCH 

9.SMC -  தீர்மானங்களை காணுதல்

CLICK HERE  TO WATCH 

10.SMC - பள்ளி மேம்பாட்டுத்திட்ட மதிப்பாய்வு

CLICK HERE  TO WATCH