எண்ணும் எழுத்தும் ஆகஸ்ட் 4 ஆவது வாரம் பாடக் குறிப்பு