எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி. வட்டார அளவிலான பயிற்சி கால அட்டவணை

கோடை விடுமுறையில் 1முதல்-3 ம் வகுப்பு கையாளும் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் ஐந்து நாட்கள் பயிற்சி அட்டவணை.


CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF