செய்திக்குறிப்பு - CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF 

மாணவர், ஆசிரியர் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வழங்கப்படும் பல்வேறு சேவைகளை மாண்புமிகு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார்.