எண்ணும் எழுத்தும் பயிற்சி  கட்டகம் 4 முதல் 8 வரை தற்போது TNTP தளத்தில் update  செய்யப்பட்டுள்ளன

🏮பயிற்சி link

https://tntp.tnschools.gov.in

▪️user name & password  : teacher individual id & mobile no first 4 digit @year of birth