நாளை (13.05.2022) அனைத்து வகை தொடக்க / நடுநிலை / உயர்நிலை / மேல்நிலைப் பள்ளிகளுக்கு இந்த கல்வி ஆண்டின் இறுதி வேலை நாள் -முதன்மை கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!