தேர்ந்தெடுக்கப்படும்  SMC உறுப்பினர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய சான்றிதழ் - pdf