வருமான வரி 2021-2022 தமிழ் விளக்கம் மற்றும் உங்கள் கழிவு தொகை சார்ந்த விளக்கம்

CLICK  HERE TO DOWNLOAD ..............


1 AUTOMATIC INCOME TAX SOFTWARE

CLICK HERE TO DOWNLOAD ..................

2 வீட்டு வாடகை ரசிது HOUSE RENT SLIP

CLICK HERE TO DOWNLOAD ..................

3 வருமான வரி படிவம் பழைய கணக்கீடு ENGLISH 4 பக்கம்

CLICKHERE TO DOWNLOAD ..................

4 வருமான வரி படிவம் புதிய வகை கணக்கீடு ENGLISH

CLICKHERE TO DOWNLOAD ..................

5 வருமான வரி படிவம் தமிழ்

CLICKHERE TO DOWNLOAD ..................

YOU tube link for மேலே உள்ள Automatic software பயன்படுத்த

https://youtu.be/ijXk8gQhKZM