பத்தாம் வகுப்பு  -EMIS Basic Quiz


கணக்கு 

1. https://youtu.be/Au4ccP6CIR4

2. https://youtu.be/N6KTnUMtoGY

3. https://youtu.be/Nadv87WE5dk

4. https://youtu.be/8klhsOoeWos

5. https://youtu.be/pnUR8IoaJlQ

6. https://youtu.be/PKjGhZxujUU


 அறிவியல் 

1. https://youtu.be/mu7iWdTqUQY

2. https://youtu.be/bBU4fHMzfLM

3. https://youtu.be/9BC_ZCd7mQg

4.https://youtu.be/KewvJOeduog

5. https://youtu.be/bSZRv9myjnw

6. https://youtu.be/7x7-iWeWkbQ சமூக அறிவியல் 

1. https://youtu.be/uz13PBsoPy8

2. https://youtu.be/IGZ8ffQImkE

3. https://youtu.be/1m1Y3x2hr18

4. https://youtu.be/pKOW9bOFr3s

5. https://youtu.be/vYTE6_FEc5M

6. https://youtu.be/7nPMoiBWQno