தேசிய திறனாய்வுத் தேர்வு ஜனவரி-2022 மாணவர்களின் விவரங்கள் பதிவேற்றம் செய்தல் காலஅவகாசம் நீட்டித்தல் - தொடர்பாக- அரசுத் தேர்வுகள் இயக்குநர் செயல்முறைகள்.