அரசு அலுவலர்கள் பணி ஏற்பு முதல் பணி ஓய்வு வரை பணபலன்கள் பெற IFHRMS முழு கையேடு


 அரசு அலுவலர்கள் & ஆசிரியர்கள் பணி ஏற்பு முதல் பணி ஓய்வு வரை பணபலன்கள் பெற IFHRMS முழு கையேடு

அடிப்படை நுட்பங்களின் தொகுப்பு

How to Prepare Salery bill

How to Prepare Salery Arrear bill

How to Prepare GPF bill

How to Prepare FA bill

How to Prepare EL Surrender bill

How to get pay slip?


CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF