அரசுப் பள்ளிகளில் கழிப்பறைகள் பராமரித்தல் தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!

.com/img/a/

.com/img/a/

.com/img/a/