10 வது கணிதம் அடிப்படைக் கருத்துக்கள்1 முதல் 8 - CLICK HERE 

10 வது கணிதம் 9 முதல் 14 - CLICK HERE 

10 வது கணிதம் 15 முதல் 17

10 வது கணிதம் 18 முதல் 20

10 வது கணிதம் 21

10 வது கணிதம் 22 மற்றும் 23

10 வது கணிதம் 24 மற்றும் 25

கணிதம் - அலகு 1 கணம், கணத்தைக் குறிப்பிடும் முறைகள் , வகைகள்

அலகு 2 கணச்செயல்பாடுகள், கணச்செயல்களின் பண்புகள்

அலகு 3 டி மார்கன் விதிகள் மற்றும் கணங்களின் ஆதி எண்ணின் பயன்பாடு

அலகு 4 மெய்யெண்கள்

அலகு 5 முறுடுகள், அறிவியல் குறியீடுகள்

அலகு 6 இயற்கணிதம், பல்லுறுப்புக்கோவைகள், மீதித்தேற்றம்

அலகு 7 இயற்கணிதம் காரணிப்படுத்துதல்

அலகு 8 பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் வகுத்தல் மற்றும் மீ.பெ.வ

அலகு 9 இரு மாறிகளில் அமைந்த ஒரு படிச் சமன்பாடுகள்

அலகு 10 கோணங்களின் வகைகள், வட்டத்தின் பகுதிகள்

அலகு 11 நாற்கரங்கள் மற்றும் வட்ட  நாற்கரங்கள்

அலகு 12 செய்முறை வடிவியல்

அலகு 13 ஆயத்தொலை வடிவியல்

அலகு 14 பிரிவு சூத்திரம் மற்றும் நடுக்கோட்டு மையம்

அலகு 15 அளவியல்  ýரான் சூத்திரம், கனச் சதுரத்தின் மொத்தப்பரப்பு, மற்றும் பக்கப்பரப்பு

அலகு 16.கனச்செவ்வகம் மற்றும் கனச்சதுரம்

அலகு 17. முக்கோணவியல் அறிமுகம் மற்றும் முக்கோணவியல் விகிதங்கள்

அலகு 18 நிரப்புக்கோணங்களுக்கான முக்கோணவியல் விகிதங்கள் மற்றும் முக்கோணவியல் அட்டவணை   மதிப்புகள்

அலகு 19  புள்ளியியல்

அலகு 20  நிகழ்தகவு