(1-9-2021)  - Class 1 -கணக்கு -/ எண்கள்/ -கழித்தல் கற்போம் 

https://youtu.be/XbqbrqsryVU

(1-9-2021)  -Class 2 / கணிதம்/ -நீளத்தை அளப்பதற்கான திட்ட அலகுகள்/

அலகு 2 

https://youtu.be/sTDbu6HiTZA

(1-9-2021) -Class 3 -/கணக்கு/ -அளவீடுகள்/ -அலகு 4 

https://youtu.be/PGe1SziXjLs

(1-9-2021) -  Class 4 / கணக்கு/  வட்ட விளக்க படம்

https://youtu.be/0zn_7bhBJag

(1-9-2021) Class 5 / கணக்கு/அளவைகள்/நீளம், மாற்றங்கள்

https://youtu.be/6OifamRgIFE