ஒவ்வொரு ஆண்டும்  உண்மைத்தன்மை சான்றுக்கு பல்கலைக்கழகத்தால் கட்டண மாற்றப்பட்டு வருகிறது.

2020ம் ஆண்டு தற்போதைய   நிலவரம்


உண்மைத்தன்மை சான்றிதழ் பெறுவதற்கு கட்டணங்கள்


*அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் - ₹:1000


 * தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் - ₹-1000


* சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1000


* இந்திர காந்தி தேசிய திறந்தநிலைப பல்கலைக்கழகம் - ₹ 400


* பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 2000


* பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1500


* அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1250


* மனோன் மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1000


* பெரியார் பல்கலைக்கழகம் ₹1500


Madurai Kamaraj University Rs 1800/-

Fees will be paid only throughSBI online payment mode via Univesity Website.