பணியின் போது மரணமடையும் (Death while in Service) அரசு ஊழியர்களின்/ ஆசிரியர்களின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்படும் குடும்ப பாதுகாப்பு நிதி (FBF) ரூ.3,00,000/- லிருந்து ரூ.5,00,000/- ஆக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு!!!


CLICK HERE TO DOWNLOAD - FBF - 60 TO 110