ஆசிரியப் பயிற்றுநர் விபரங்களை EMIS தளத்தில் சரிபார்க்க மாநிலத் திட்ட இயக்குநர் உத்தரவு!!! -Brte state wide seniority list 

 Click here to download- brte seniority list