6ம் வகுப்பு கணிதம் - இயல் 1 எண்கள் -All sums solved 


பயிற்சி1.6 மற்றும் மேற்சிந்தனைக் கணக்குகள்

https://youtu.be/cwaDaul7CJs


பயிற்சி1.5முழு எண்கள் அறிமுகம்

https://youtu.be/Bv8H9p6aZw0


பயிற்சி 1.4 முழுமையாக்கல்

https://youtu.be/HWrMhqpRSnE


பயிற்சி 1.3 BIDMAS விதி

https://youtu.be/0HAkCx7CYVQ


பயிற்சி-1.2

எண்களை ஒப்பிடுதல் 

https://youtu.be/cdffOoCiVEk


பயிற்சி-1.1

இந்திய எண்முறை மற்றும் பன்னாட்டு எண்முறை

https://youtu.be/t4qJduXX9m0