வகுப்பு 1 ஒற்றுமை இல்லாத பூனை 

https://youtu.be/YLtRATi1yWE

வகுப்பு 2 ஒற்றுமையே வலிமை 

https://youtu.be/mhj_o2lFCrQ

வகுப்பு 3 நமது நண்பர்கள் 

https://youtu.be/MIWazTAhxs8

வகுப்பு 4  ஐவகை நில அமைப்பு 

https://youtu.be/Bf1QbcZBh6Y

வகுப்பு 5 நமது பூமி 

https://youtu.be/ntUGVfE2eeI

வகுப்பு 6 பேரண்டம்

https://youtu.be/_jDuqh33Y-8

வகுப்பு 7 தென்னிந்திய அரசுகள்

https://youtu.be/1HENuBB9gKo

STD 8 புவியியல் இடம் பெயர்தல் மற்றும் நகரமயமாதல்

https://youtu.be/YQArDrjGaUQ