2021 - 2022 ஆம் கல்வியாண்டு - 6 to 8 Reduced Syllabus -6 முதல் 8 வகுப்புகளுக்கான முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் ( Syllabus ) வெளியீடு ......

2021 - 2022 ஆம் கல்வியாண்டு

தமிழ் வழி - CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF 

ஆங்கில வழி - CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF