2021-2022 ஆம் கல்வி ஆண்டின், 11 மற்றும் 12ஆம் வகுப்புகளுக்கான குறைக்கப்பட்டப் பாடத்திட்டம் - பள்ளிக் கல்வித் துறை வெளியீடு!!

NEW SYLLABUS-ENGLISH MEDIUM-PDF

Click here to download - 11 STD SYLLABUS -E/M pdf

Click here to download -12 STD SYLLABUS - E/Mpdf