2021 - 2022 ஆம் கல்வியாண்டு 1 முதல் 5 வகுப்புகளுக்கான முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம் ( Syllabus ) வெளியீடு 

தமிழ் வழி - CLICK HERE TO DOWNLOAD 

ஆங்கில வழி - CLICK HERE TO DOWNLOAD