👆👆ஒரு வகுப்பில் 20 மாணவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி; வாரத்தில் 6 நாட்கள் பள்ளிகள் செயல்படுவதற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது”  


-பள்ளிகள் திறப்பதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு.