மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் - ஜூலை மாதத்திற்கான 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள பாடங்களுக்கு அலகு வாரியாக ஒப்படைவுகள் (Assignments) தயாரித்தல் -பள்ளிகளுக்கு அனுப்புதல் - சார்பு

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - I - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - II- JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - III - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - IV - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - V - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - VI - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - VII - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - VIII - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - IX - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - X - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - XI - JULY MONTH ASSIGNMENT 

 CLICK HERE TO DOWNLOAD - STD - XII - JULY MONTH ASSIGNMENT