*இந்திய மாநிலங்களில் அரசுப் பணியாளர்கள் & ஆசிரியர்களின்  ஓய்வு வயது*

*The superannuation (Retirement age)period of different states in India*


1.Andhrapradesh. ......60

2.Arunachal Pradesh..60

3.Assam.....................60

4.Bihar........................60

5.Delhi .......................62

(Municipal corporation of delhi60)

6.Goa.........................60

7.Gujarat....................58

8.Hariyana.................60

9.Himachal pradesh..58

10.Jammu.................60

11.Jharkhand............60

12.Karnataka.............60

13.Kasmir...................60


15.Madhyapradesh.....62

16.Maharastra............60

17.Manipur..................62

18.Meghalaya.............58

19.Mizoram................60

20.Nagaland...............60

21Odissa....................60

22.Punjab...................58

23.Rajasthan..............60

24.Sikkim....................60

25.Tamilnadu..........60

26.Telangana...............58

(CM promised to extend 61)

27.Utterpradesh...........62

28.Uttarakhand............60

29.chatisgarh62

30.westbengal 60

31.tripura......60

32. Puducherry.....60