எம்.பில். படிப்புக்கு கட்டணமில்லை - உலகத் தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் அறிவிப்பு.