மாணவர்களின் விவரங்கள் EMIS இணையதளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும் -பள்ளிக் கல்வித் துறை உத்தரவு

emis