ஏழு ஆண்டுகளாக நடக்காத பணி மாறுதல் கலந்தாய்வு. இந்த ஆண்டு நடத்த ஆசிரியப் பயிற்றுனர்கள் வலியுறுத்தல்.