பள்ளியில் பேணவேண்டிய  பதிவேடுகள்

💧💥💧💥💧💥💧💥💧💥

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

1.ஆசிரியர் வருகை பதிவேடு

2.மாணவர் வருகை பதிவேடு

3.மாணவர் வருகை சுருக்கம்

4.வர தவறிய மாணவர் பதிவேடு

5.மெல்ல கற்கும் மாணவர் பதிவேடு

6.மாணவர் வாசிப்பு திறன் பதிவேடு

7.மாணவர் சுய வருகை பதிவைடு

8.புத்தக பூங்கொத்து பதிவேடு

9.தொலைகாட்சி பதிவேடு

10.சிறுபாண்மை மொழிபேசும் மாணவர் பதிவேடு

11.F(A),F(B)பதிவேடு

12.பாட ஆசிரியர் மதிப்பு பதிவேடு

13.ஆசிரியர் வேலை அறிக்கை பதிவேடு

14.தொகுப்பு மதிப்பு பதிவேடு

14.உடற்கல்வி தரநிலை பதிவேடு

15.கல்வி இணை செயல்பாடு பதிவேடு

16.தற்செயல் விடுப்பு பதிவேடு

17.தொலைபேசி தகவல் பதிவேடு

18.விலையில்லா புத்தகம்

19.விலையில்லா ககுறிப்பேடு

20.விலையில்லா சீருடை

20.விலையில்லா பொருட்கள்

21.சம்பள பதிவேடு

22.அலுவலக தகவல் பதிவேடு

23.கடிதம் அனுப்பிய தகவல் பதிவேடு

24.மக்கள் தொகை கணக்கு பதிவேடு

25.மாணவர் சேர்க்கை பதிவேடு

26.மாற்று சான்றிதழ் கொடுத்த தகவல் பதிவேடு

27.மாணவர் நீக்கல் பதிவேடு

28.அளவை பதிவேடு

29.ஆசிரியர் விபரப்பதிவேடு

30.SC,MBC

மாணவிகள் கல்வி ஊக்கதொகை பதிவேடு

31.பொருப்பு ஒப்படைப்பு பதிவேடு

32.த. ஆசிரியர் கூட்ட பதிவேடு

33.இருப்பு பதிவேடு

34.துப்புறவு பணியாளர் விபர பதிவேடு

35.பார்வை பதிவேடு

36.BRT.பார்வை பதிவேடு

37.VHN.மருத்துவ பரிசோதனை பதிவேடு

38.சுற்றறிக்கை பதிவேடு

39.பள்ளி மேலாண்மை குழு கூட்ட பதிவேடு

40.காலநிலைt அட்டவணை

41.ஆரோக்கிய சக்கரம்.

42.SSA கணக்கு பதிவேடு   ECT