தமிழ்நாட்டில் உள்ள 6029 பள்ளிகளில், உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகம் (Hi-Tech Labs) செயல்பாட்டில் இருப்பது குறித்த மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் (Samagra Shiksha State Project Director Letter Rc.No.1691/ C1/ SS/ ICT/ 2021 ,  Dated: 14-07-2021)...


>>> Click here to Download Samagra Shiksha SPD Letter Rc.No.1691/ C1/ SS/ ICT/ 2021 ,  Dated: 14-07-2021...