+2 துணைத்தேர்விற்கு (சிறப்பு)23.07.2021 to 27.07.2021 வரை ஞாயிறு நீங்கலாக  மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.