2021-22 ஆம் கல்வியாண்டு - 10 & 12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு ஜூலை, ஆகஸ்ட் மற்றும் செப்டம்பர் மாதத்திற்கான உத்தேச பாடத்திட்டம் வெளியீடு - தஞ்சாவூர் வருவாய் மாவட்டப் பள்ளிகளுக்கு!


10 & 12th Tentative Syllabus - Download here...