பள்ளி மாணவரின் விவரங்கள்  (EMIS) உள்ளீடு செய்வதற்கான தகவல்களை சேகரிப்பது மற்றும் உள்ளீடு செய்வது யாருடைய பொறுப்பு ? RTI - ல் பெற்ற தகவல் .


CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF