கல்வி தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பாகும் channel எண் :Tata Sky - 1554 ( Channel Number)

Airtel Digital TV - 821 ( Channel Number)

Sun Direct - 33 ( Channel Number)

TACTV - 200 (Channel number)

SCV - 98 (Channel number)

TCCL - 200 (Channel number)

VK Digital -55 (Channel number)

Akshaya Cable -17 (Channel number)