இந்த கல்வி ஆண்டு 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையிலான கல்வி தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பப்படும் பாடங்கள் எந்தெந்த வகுப்புகளுக்கு  எந்த நேரத்தில் என்பதற்கான கால அட்டவணை.

 KALVI TV SHEDULE - CLICK HERE TO DOWNOAD - PDF