தனியார் மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வரும் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கான  NHIS CLAIM FORM 

கொரானா சிகிச்சை காப்பீடு தொகை திரும்ப பெற கடிதங்கள்

1 அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று காப்பீடு தொகை பெறாதவர்களுக்கு முதல் கடிதம்

2  காப்பீட்டு திட்டத்தில் அங்கீகாரம்  இல்லாத மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்றவர்கள் காப்பீடு தொகை பெற இரண்டாவது கடிதம்

3) காப்பீட்டு திட்டத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில்  சிகிச்சை பெற்று குறைவான தொகை பெற்றவர்கள் கூடுதல் தொகை பெற 3 வது கடிதம்


CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF 

 NHIS card xerox

Estimation xerox copy

Bill summary xerox copy

Discharge summary xerox copy

All Bill xerox copy 


இணைத்து அனுப்பி மருத்துவ காப்பீடு பெறலாம்