மின்வாரியம் ஊழியர்களின் ஓய்வு வயதை 60 ஆக உயர்த்தி அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.


மின்வாரிய ஊழியர்களின் ஓய்வு வயது 59 லிருந்து 60 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

IMG_20210504_171921