நமது மதிப்பிற்குரிய இயக்குனர் திரு.எஸ். கண்ணப்பன் அவர்கள் மாநில கூடுதல் திட்ட இயக்குனராக (ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்