8ம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் பயிற்சித்தாள்பயிற்சித்தாள்-1 https://youtu.be/moqsqooHu0k
பயிற்சித்தாள்-2 விடைக்குறிப்பு https://youtu.be/9WQlo1aekGw
பயிற்சித்தாள்-3 https://youtu.be/PeNeaXvjCvA

பயிற்சித்தாள்-4

https://youtu.be/BIqVZWoEOZs
பயிற்சித்தாள்-5 https://youtu.be/ZXsn_RF1q9E