22.04.2021 முதல் 10.05.2021 வரை கல்வித் தொலைக்காட்சியில் இணைப்பு பாடப்புத்தகம் தொடர்பான நிகழ்வுகள் ஒளிபரப்பாகும்

தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளின் கால அட்டவணை


* 9ஆம் வகுப்பு : 


   8:00 - 8:30 மற்றும் 12:00 - 12:30.


* 8ஆம் வகுப்பு : 


8:30 - 9:00 மற்றும் 12:30 - 1:00.* 7ஆம் வகுப்பு : 


9:00 - 9:30 மற்றும் 1:30 - 2:00.


* 6ஆம் வகுப்பு : 


9:30 - 10:00 மற்றும்    2:00 - 2:30.


* 5ஆம் வகுப்பு : 


10:00 - 10:30 மற்றும் 2:30 - 3:00.


* 4ஆம் வகுப்பு : 


10:30 - 11:00 மற்றும் 3:00 - 3:30.


* 3ஆம் வகுப்பு : 


11:00 - 11:30 மற்றும் 3:30 - 4:00.


* 2ஆம் வகுப்பு : 


11:30 - 12:00 மற்றும் 4:00 - 4:30.