12 ஆயிரம்  தபால் ஓட்டுகள் எப்போது வரும்- ? விரைவில் அனுப்ப தேர்தல் அதிகாரிகள் வலியுறுத்தல்

502c8ce2-17fd-4081-8e3c-6140fbde0d04