*1 ஆண்டு - காகித விழா

2 ஆண்டு - பருத்தி விழா

3 ஆண்டு - தோல் விழா*

4 ஆண்டு - மலர் மற்றும் பழ விழா*

5 ஆண்டு - மர விழா

6 ஆண்டு - சர்க்கரை / கற்கண்டு / இனிப்பு விழா

7 ஆண்டு - கம்பளி / செம்பு விழா

8 ஆண்டு - வெண்கல விழா

9 ஆண்டு - மண் கலச விழா

10 ஆண்டு - தகரம் / அலுமினிய விழா

11 ஆண்டு - எஃகு விழா

12 ஆண்டு - லினன் விழா

13 ஆண்டு - பின்னல் விழா

14 ஆண்டு - தந்த விழா

15 ஆண்டு - படிக விழா

20 ஆண்டு - பீங்கான் விழா

25 ஆண்டு - வெள்ளி விழா

30 ஆண்டு - முத்து விழா

40 ஆண்டு - மாணிக்க விழா

50 ஆண்டு - பொன் விழா

60 ஆண்டு - வைர விழா

75 ஆண்டு - பவள விழா

100 ஆண்டு - நூற்றாண்டு விழா*