📍 தேதி, பாடங்கள் அடங்கிய தேர்வு அட்டவணை


✍️மே 3ம் தேதி : தமிழ் 


✍️மே 5ம் தேதி : ஆங்கிலம் 


✍️மே 7ம் தேதி : கணினி அறிவியல் 


✍️மே 11ம் தேதி : இயற்பியல், எகனாமிக்ஸ்


✍️மே 17ம் தேதி : கணிதம், விலங்கியல், காமர்ஸ், மைக்ரோ பையோலஜி, 


✍️மே 19ம் தேதி : உயிரியல், வரலாறு,பையோலஜி 


✍️மே 21ம் தேதி : வேதியியல், கணக்கு பதிவியல், புவியியல்


HSE 2ND YEAR -2021 - TIME TABLE - PRESS NOTIFICATION - CLICK HERE TO DOWNLOAD - PDF