தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விப் பணி- அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி அரசு மேனிலைப் பள்ளித் தலைமையாசிரியர் தலைமையாசிரியை மற்றும் அதனையொத்த பணிநிலையில் பணிபுரியும் அலுவலர்களுக்கு மாவட்டக் கல்வி அலுவலர் மற்றும் அதனையொத்த பணியிடங்களில் தற்காலிக அடிப்படையில் பதவி உயர்வு மற்றும் பணி மாற்றம் அளித்து ஆணை வழங்கியது - திருத்திய ஆணை வழங்குதல் சார்பு.

IMG-20210224-WA0019