பத்தாம் வகுப்பு கணக்கு  பாடத்தில் குறைக்கப்பட்ட பகுதியில்

 அலகு 2 இல் கூட்டுத் தொடர் வரிசை (Arithmetic progression) பகுதியில் 40 மதிப்பெண்ணுக்குக்கான ஒரு குறுந்தேர்வு கீழே உள்ளது. இது தமிழ் மற்றும்

ஆங்கிலம்  இரு  மொழியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் தயாரிக்கப்பட்டது...


அடுத்த குறுந் தேர்வு அலகு 8 புள்ளியியலும் நிகழ்தகவும் அடுத்த வாரம் பதிவு செய்யப்படும்


இந்த வினாத்தாளை உங்கள் நண்பர்களுக்கும் மாணவச் செல்வங்களுக்கும் பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.


CLICK HERE TO DOWNLOAD - QUESTIONS -MATHS