ஒவ்வொரு ஆண்டும்  உண்மைத்தன்மை சான்றுக்கு பல்கலைக்கழகத்தால் கட்டண மாற்றப்பட்டு வருகிறது.

2020ம் ஆண்டு தற்போதைய   நிலவரம்

உண்மைத்தன்மை சான்றிதழ் பெறுவதற்கு கட்டணங்கள்

அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம் - ₹:1000

தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் - ₹-1000

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1000

இந்திர காந்தி தேசிய திறந்தநிலைப பல்கலைக்கழகம் - ₹ 400

பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 2000

பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1500

அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1250

மனோன் மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகம் - ₹ 1000

பெரியார் பல்கலைக்கழகம் ₹1500

 Madurai Kamaraj University Rs 1800/-

Fees will be paid only throughSBI online payment mode via Univesity Website


click here to download - genuiness format -75,76 forms