பருவம் -2, வகுப்பு -4, தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல், சமூக அறிவியல் பாடங்களில் உள்ள முக்கிய வார்த்தைகள் மற்றும் சொல்வது எழுதுதல் (Dictation words) பயிற்சிக்காக தொகுத்துள்ளேன். தேவைப்படுபவர்கள் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளவும். கறுப்பு & வெள்ளை மற்றும் வண்ணத்திலும் இருக்கும்.

COLOUR COPIES

TAMIL, DOWNLOAD, CLICK HERE

ENGLISH, DOWNLOAD, CLICK HERE

SCIENCE, DOWNLOAD, CLICK HERE

SOCIAL, DOWNLOAD, CLICK HERE

BLACK & WHITE COPIES

👇👇👇👇

TAMIL, DOWNLOAD, CLICK HERE

ENGLISH, DOWNLOAD, CLICK HERE

SCIENCE, DOWNLOAD, CLICK HERE

SOCIAL, DOWNLOAD, CLICK HERE

THANKS TO 

THENNARASU