வகுப்பு 5 | இணைப்பாடப்பகுதி | தமிழ் | திருக்குறள் கதைகள்

https://www.youtube.com/watch?v=AKR1PxqmoP4&ab_channel=KalviTVOfficial

 வகுப்பு 5 | தமிழ் | இணைப்பாடப்பகுதி | இலக்கணம் | சொற்றோடர் அமைத்தல் | அலகு 3 | KalviTv

 https://www.youtube.com/watch?v=ZRZs0yPt0JI

 OTHER YOU TUBE VIDEOS

 தமிழின் இனிமை | 5th standard Tamil 1st term Eyal 1 Lesson 1 | New Syllabus

 https://www.youtube.com/watch?v=WOY2PmH85Lw&list=PLhYyoluiu8quBvjjvJb9gBfXlEvkqaW6z&index=9&t=0s

 கவிதை பட்டிமன்றம் | 5th Standard_Tamil_Lesson 2 | 5ஆம் வகுப்பு தமிழ் | Term 1

 https://www.youtube.com/watch?v=wTWgile0LVU&list=PLhYyoluiu8quoTAAZbLFaN7e15SYYiTZX&index=3&t=0s

 5th standard Tamil Eyal 2 Lesson 1 | மூதுரை | moothurai | New Syllabus | Term 1

https://www.youtube.com/watch?v=tGspShUD2iI&list=PLhYyoluiu8quoTAAZbLFaN7e15SYYiTZX&index=4&t=0s

 kalvi selvamum porul selvamum | 5th Standard Tamil Eyal 2 Lesson 2 | Term 1 | New Syllabus

 https://www.youtube.com/watch?v=6wJHdXlbbGg&list=PLhYyoluiu8quoTAAZbLFaN7e15SYYiTZX&index=5&t=0s

 Varumaiyilum Nermai Story | 5th Standard Tamil Eyal 2 Lesson 3 | Kids Story | Term 1 | New Syllabus

 https://www.youtube.com/watch?v=JAiF99xvWv0&list=PLhYyoluiu8quoTAAZbLFaN7e15SYYiTZX&index=6&t=0s

 Enna Satham | 5th Standard Tamil Eyal 1 Lesson 3 | Term 1 | New Syllabus | Story

 https://www.youtube.com/watch?v=v5y__sgw-q8&list=PLhYyoluiu8quoTAAZbLFaN7e15SYYiTZX&index=7&t=0s

 Thappi Pilaitha Maan | 5th Standard Tamil Eyal 3 Lesson 3 | Story | Term 1 | New Syllabus

 https://www.youtube.com/watch?v=bknUjg23UIc&list=PLhYyoluiu8quoTAAZbLFaN7e15SYYiTZX&index=8&t=0s

 Kadal | 5th Standard Tamil Eyal 3 Lesson 1 | Term 1 | New Syllabus

 https://www.youtube.com/watch?v=KlnqbVgLXis&list=PLhYyoluiu8quoTAAZbLFaN7e15SYYiTZX&index=9&t=0s

 படம் இங்கே பழமொழி எங்கே? | 5th Standard Tamil eyal 3 Lesson 2 | Term 1 | New Syllabus

 https://www.youtube.com/watch?v=FMrIkfC_aCU&list=PLhYyoluiu8quoTAAZbLFaN7e15SYYiTZX&index=10&t=0s

  மூதுரை || 5th Standard Tamil 1st Term Eyal 2 Lesson 1 || பயிற்சி வினாக்கள் || BookBack Exercise

 https://www.youtube.com/watch?v=Pi6uZWmo6jQ&ab_channel=RKTamilKalanchiyam

 கல்விச்செல்வமும் பொருட்செல்வமும் || 5th Standard Tamil 1st Term Eyal 2 Lesson 2 || பயிற்சி வினாக்கள்

 https://www.youtube.com/watch?v=lSLYxPRYwo8&ab_channel=RKTamilKalanchiyam

 தமிழின் இனிமை || 5th Standard Tamil 1st Term Eyal1 Lesson1 || பயிற்சி வினாக்கள் || BookBack Exercise

 https://www.youtube.com/watch?v=82YoXB04nf8&ab_channel=RKTamilKalanchiyam

V STD THAMIL - தமிழன் இனிமை - PG NO 1

https://www.youtube.com/watch?v=VX_7EzcT_Tk&list=PL_i7bbntDQGs6KSO1oFSLp0IRNVklDP1-&index=9&ab_channel=PVDIGITALCLASSROOM


V STD | TAMIL | என்ன சத்தம் & இலக்கணம் - PG NO 10

https://www.youtube.com/watch?v=_0Oszy1aJ8g&list=PL_i7bbntDQGs6KSO1oFSLp0IRNVklDP1-&index=8&ab_channel=PVDIGITALCLASSROOM


ஐந்தாம் வகுப்பு - தமிழ் - பருவம் 1 - மரபுச் சொற்கள் - 13

https://www.youtube.com/watch?v=hneHcjTW3zA&list=PL_i7bbntDQGs6KSO1oFSLp0IRNVklDP1-&index=7&ab_channel=PVDIGITALCLASSROOM

ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழ் இலக்கண பயிற்சி - PG NO 18குடிநீர் வேண்டி விண்ணப்பம் - விண்ணப்பம் வரைதல் - ஐந்தாம் வகுப்பு - தமிழ் - PG NO 44
மூதுரை | ஐந்தாம் வகுப்பு | தமிழ் | பருவம் 1

கல்விச் செல்வமும் பொருட்செல்வமும் | இயல் 2 | ஐந்தாம் வகுப்பு | தமிழ் - PG NO 25
வறுமையிலும் நேர்மை | ஐந்தாம் வகுப்பு | தமிழ் | Term 1 - PG NO 33
ஒரு பொருள் பல சொல் - மீன் பிடிப்போம் வாருங்கள் - ஐந்தாம் வகுப்பு - பருவம் 1 - 33
கடல் - கவிமணி தேசிய விநாயகம் பிள்ளை - ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழ் PG NO - 45படம் இங்கே ! பழமொழி எங்கே! ஐந்தாம் வகுப்பு தமிழ் -48